ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้จำหน่ายอาหารและตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก จัดประชุมสัญจร ครั้งที่1/2560 ณ ครัวข้าวหอม จ.สมุทรสาคร
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง รร.วัดเนกขัมมาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง รร.วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง จ.ราชบุรี
มูลนิธิถันยรักษ์ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี
ศอ.12 เรื่องการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน เพื่อ เด็กไทย สูงดี สมส่วน สมองดี และมีทักษะสุขภาพที่ดี
ศูนย์อนามัยที่ 9 เปิดบ้านต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย พร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงาน Blueprint For Change
อ่าน 28 ครั้ง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ทางเลือกหนึ่งสำหรับของขวัญปีใหม่ เอาใจใส่ความเฮลธ์ตี้ ให้ผู้รับสุขภาพดี มีความสุข
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย
อ่าน 43 ครั้ง
พิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 48 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำและเครือข่าย มหกรรม "กระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่สูงดีสมส่วนแข็งแรง"
อ่าน 101 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมอบรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารเชิงสังคม
อ่าน 76 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวัยเรียน
อ่าน 77 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มอบประกาศนียบัตร "Care Manager" รุ่นที่ 1
อ่าน 67 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในมิติเมืองสุขภาพดี
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ ตรวจเยี่ยม รับฟังการดำเนินงานของ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 56 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
อ่าน 37 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาพ (Health Leader)
อ่าน 66 ครั้ง
ปอยหลวงคนเฒ่าหนองตอง
อ่าน 52 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการพร้อมกับเจตนารมณ์คุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข