ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพมีสนมแม่ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตการสาธารณสุข ที่ ๑๐ และ ๑๒ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 250 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จุดประกายความคิด เน้นชุมชนควรลงมือปฏิบัติ ต่อยอดการส่งเสริมโภชนาการเด็ก
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 190 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง : รวมพลัง 5ส สู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง : แผนที่เดินดิน : อีกหนึ่งกลิ่นไอการเรียนรู้บนภูดอย
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยหมากลาง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมจัดการประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “เมนูชูสุขภาพครัวไทยสู่อาเซียน” จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดการประชุมการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร "สุขาภิบาลอาหารก้าวหน้าพัฒนาสู๋ AEC"
อ่าน 155 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง "การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (Case Management) สำหรับจังหวัดเชียงรายและพะเยา
อ่าน 178 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำออกกำลังกาย โดยศูนย์อนามัยที่ ๑ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดโครงการรักษ์ตา ดูแลตาในผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอ และได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอ จ.นครนายก
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุมประเมินมาตรฐาน อำเภออนามัยเจริญพันธ์
อ่าน 165 ครั้ง
ศูนย์อนามัยทีี่่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ KM Healthy Fair 2013
อ่าน 147 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดอบรม Case management #3
อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1,3 และ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกลไกการกำกับดูแล (Regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ครั้งที่ 3”
อ่าน 254 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข