ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ อบต.หนองหลวง มอบ“โถส้วมห้อยขาเสริมสุขผู้สูงวัย”
อ่าน 223 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดตลาดนัด “การจัดการความรู้” ปี’56
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดการอบรม “การให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี”
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสากล
ศูนย์อนามัยท่ี่ 12 ยะลา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเอกชนสอนสาสนาอิสลามควบคู่สามัญศึกษาภายใต้โครงการ "สุขภาวะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อ่าน 193 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ
อ่าน 189 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
อ่าน 167 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่องค์กรลดโลกร้อน ก้าวไปกับคาร์บอนฟุ๊ตพริ้น”
อ่าน 165 ครั้ง
อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดการประชุม “ทศวรรษแห่งการส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยอายุ 80 ปี ยังมีสุขภาพดี”
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัีดกิจกรรมสัปดาห์ลดการกินเค็ม วันที่ 11 -17 มีนาคม 2556 และวันไตโลก 14 มีนาคม 2556
อ่าน 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดงาน “วันไตโลก”
อ่าน 185 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการทำ R2R ครั้งที่ 2
อ่าน 167 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมสัปดาห์ลดการกินเค็ม และวันไตโลก
อ่าน 28922 ครั้ง
เรื่องเล่า...เร้าพลังประจำเดือนมีนาคม 2556 จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัิตราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
อ่าน 158 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดอบรมหลักสูตร "Denver II" อนามัย 55
อ่าน 580 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข