ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านอนามัยแม่และเด็ก
อ่าน 211 ครั้ง
ศูนยือนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน ... รับวันสงกรานต์"
อ่าน 209 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุม พัฒนาการเชื่อมโยงบริการทันตกรรม ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
อ่าน 258 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมงานรณรงค์เลือกซื้ออาหารผัก ผลไม้ได้คุณค่า รับช่วงสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น “อำเภออนามัยเจริญพันธุ์”
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรม เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมฐานข้อมูลงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS)
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็ก จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเรื่องการดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อนาคปรกทรงเครื่องจักรพรรดิ
อ่าน 344 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ลงนามความร่วมมือในการใช้ค่ากลางงานส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมโครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด - 18ปี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี อบรมทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมโครงการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาแกนนำพนักงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน ประจำปี 2556
ศูนย์อนามัยที่้ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันน้ำโลก
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดอบมแม่ครัวและแม่ค้าในโรงเรียนและชุมชน
อ่าน 283 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุม ปรับปรุงคู่มือการให้การปรึกษา การเว้นช่วงระยะการมีบุตรตามหลักการศาสนาอิสลาม
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อ่าน 342 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข