ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ
อ่าน 94 ครั้ง
cluster วัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขถาพ และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จ.นราธิวาส
อ่าน 80 ครั้ง
cluster วัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขถาพ และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จ.ยะลา
อ่าน 116 ครั้ง
cluster วัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขถาพ และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จ.ปัตตานี
อ่าน 87 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่เหมืองแร่ทองคำรอยต่อ 3 จังหวัด
อ่าน 217 ครั้ง
ศอ.11 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ศอ.11 จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร digital CM จ. ระนอง
ศอ.11จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เครือข่าย อ.ทุ่งสง
ศอ.11 กรมอนามัยเยี่ยมเสริมพลังสัญจรในการพัฒนาสุขภาพเด็กชาวไทยมอแกนในโครงการตามพระราชดำริ
ศอ.11 จัดโครงการอบรมผู้นำหลักสูตร Digital Care manager (จังหวัดกระบี่)
ศอ.7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ศอช. ทำ MOU ร่วมกับ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ ผสำนควำมร่วมมือรับฟังควำมคิดเห็น ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กลุ่มผู้รับบริกำรกลุ่มชำติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา บรรยายพิเศษเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
อ่าน 113 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชร่วมจัดประชุมพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่
อ่าน 113 ครั้ง
ศอ.7 ขอนแก่น ช่วยชาวใต้
ศอ.7 ส่งเสริมการใช้ค่ากลาง จัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "การพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือ"
อ่าน 180 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
อ่าน 195 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข