ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ค่ายเบาหวานภายใต้โครงการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพผู้สูงอายุไทย จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่11ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราชจัดประชุมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน ด้านแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 7 เยี่ยมสำรวจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 จัดอบรมแกนนำ "ค่ายชมรมเด็กไทยทำได้และโครงงานสุขภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงาน "ของเล่นหรรษา พัฒนาเด็กไทย"
สำนักส่งสริมสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมกัน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ประกวดการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ( Healthy Meeting)
จังหวัดสกลนคร สร้าง&ใช้ โปรแกรมแจ้งเหตุร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่าน website สำหรับอปท.
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมติดตามหลังการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงานให้การปรึกษาแบบคู่ในคลินิกฝากครรภ์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รวมพลังสุดยอดเครือข่ายทันตสุขภาพ นครชัยบุรินทร์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมสุดยอดส้วม ประจำปี 2553
ศูนย์อนามัยที่11ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราชจัดประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 15
การประปาส่วนภูมิภาคประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ต.เนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ค้นหาคุณค่าของชีวิตนำสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทะเลทรัพย์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ13
โครงการ “โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพี่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม”
มอบโล่และประกาศเกียรติคุณคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2552
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายโรงพยาบาล 3 ดี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรแกนนำระดับจังหวัด”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 [346] 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข