ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สรุปผลการอบรมหลักสูตร “ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ผลการตัดสิน การแข่งขัน “ปฏิบัติการภารกิจพิชิตพุง Korat Low Fat” ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มอบโล่องค์กรต้นแบบบุคคล และหน่วยงาน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ตลาดสดน่าซื้อ ปี 2552 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 7 เปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัดและระดับเขตประจำปี 2552 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
สัมมนาวิชาการและมอบโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขต 4
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี วันที่ 26 สิงหาคม 2552
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เขต 4 พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ สุดยอดส้วมระดับเขต ปี 2552
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมเด็กไทยทำได้ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โครงการรณรงค์และส่งเสริมองค์กรไร้พุงแบบมีส่วนร่วม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
คำกล่าวในโอกาสเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย 19 สิงหาคม 2552
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศประจำปี 2552
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน
งานอนามัยการเจริญพันธุ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพบริการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และพนักงานเดอะมอลล์นครราชสีมา สกัดหวัดใหญ่ 2009
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พร้อมรับรองอธิบดีกรมอนามัยนิเทศติดตามงานปี 2552 รวมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติ พิชิตพุง" (Korat Low Fat)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เปิด ตู้ปณ. 207
ศูนย์อนามัยที่ 1-4 จัดโครงการสัมมนาท้องถิ่นน่าอยู่ภาคกลาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข