ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ 2 ห้างฯ ใหญ่แจกเกลือ ในวันไอโอดีนแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นจังหวัดสกลนคร
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียนประชาธิปไตยสู่เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH Plus โรงพยาบาลวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH Plus โรงพยาบาลพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้สู่เวที ส้วมดี .. ที่พังงา”
กรมอนามัยจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดทำเว็บไซต์ "Green & Clean"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างพลังเครือข่าย พัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ปรึกษาภาคประชาชน
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าต้นกล้าสามัคคี
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ศึกษาดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย" ที่ศูนย์อนามัยที่ 4
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายป้องกันโรคและควบคุมโรคธารัสซีเมียใน 7 จังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เพิ่มศักยภาพ อบรมสภาเด็กและเยาวชนที่ระยอง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รวมใจลดโลกร้อน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชน “เสียงใสใส อนามัยการเจริญพันธ์”
ประเมินโรงพยาบาลที่มหาลัยบูรพา 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ในชุมชนและครอบครัวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 [351] 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข