ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
ศอ.6 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค สุขภาพจิตและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเยี่ยม ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อกำหนดมาตรฐานงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีนำทีมเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเดอะมอลล์ นครราชสีมาเปิดบ้าน..อุ่นไอรักที่พักใจแม่ลูก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่สนับสนุน ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ.นครศรีธรรมราช
รองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูลเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาจัด กิจกรรมเสริมสร้างพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ.แก่กลุ่มเสี่ยง
อธิบดีและรองอธิบดีกรมอนามัย ติดตามเยี่ยมการดำเนินงาน GREEN CLEAN (ลดโลกร้อน) ของภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่
การประเมินเพื่อคัดเลือกสุดยอดส้วมระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
อธิบดีกรมอนามัย (ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
คนดีศรี ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ตรวจสุขภาพลดพุง ลดโรค หัวหน้าส่วนราชการชัยภูมิ
รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา เยี่ยมชมการพัฒนาส้วมสาธารณะ ของจังหวัดสกลนคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข