ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.7 ปัจฉิมนิเทศเด็กเตรียมอนุบาล ปี 2560
เขตสุขภาพที่ 6 Best Practices 1 ใน 13 เขตสุขภาพ
อ่าน 118 ครั้ง
ศอ.7 จัดโครงการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราชการ ร่วมจัดนิทรรศการ “จาก Best practices สู่มาตรการ PPE เขตสุขภาพที่ 11”ในโครงการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum)
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมโครงการดรงเรียนพ่อแม่ ตามหลักพัฒนาสมอง : BBL
อ่าน 120 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่ดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ปี 2560 จ.ตรัง
อ่าน 118 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่ดำเนินงานตำบลบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ปี 2560 จ.ตรัง
อ่าน 100 ครั้ง
ศอ.7 นำ…สื่อมวลชน ชม… Product Champion ของกรมอนามัย ปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
อ่าน 118 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว"
อ่าน 155 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
อ่าน 104 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาพ (Health Leader)
อ่าน 121 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็ก 0-5 ปี
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนมหกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง”
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ แก้ปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ปี 60
อ่าน 119 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ด้านพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคและการออกกำลังกายโดยชุมชน เขตสุขภาพที่ 4
ศอ.7 อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2/2560
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการ Life Course Approach เส้นทางชีวิตและสุขภาพ การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข