ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

Website สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย