พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE BUDDHIST ASSOCIATION OF THAILAND

 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่๔๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๙๕๖๓, โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๕๖๔