บริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์

 

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์เป็นคลินิกที่ให้บริการวินิจฉัยโรคจากการทำงานและตรวจสุขภาพพนักงาน
ซึ่งในปัจจุบันมีเปิดให้บริการผู้ใช้แรงงานชาวไทยอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 26 แห่ง
โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์เราได้รวบรวมรายชื่อคลินิก เวลาที่แพทย์ออกตรวจ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ของคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ทุกแห่งในประเทศที่อยู่ในสังกัดของรัฐเอาไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

ภาคกลาง - ภาคตะวันออก - ภาคเหนือ - ภาคอีสาน - ภาคใต้ - โรงเรียนแพทย์

รวบรวมข้อมูลโดย พญ.นภัค ด้วงจุมพล, นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์


คำอธิบายเบื้องต้นสำหรับประชาชน

 • โปรดอ่านคำอธิบายนี้ก่อนเพื่อความเข้าใจระบบการวินิจฉัยโรคจากการทำงานที่มากขึ้น

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คืออะไร จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร ?

 • คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ หรือคลินิกโรคจากการทำงาน คือคลินิกที่ให้บริการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน รวมทั้งบริการ
  ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์อื่นๆ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการกับคนทำงานที่สงสัยว่าตนเองจะป่วยจาก
  การทำงาน ได้เข้ามารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์โดยเฉพาะ

หากแพทย์ที่รักษาฉันทำการวินิจฉัยโรคจากการทำงานให้แล้ว ฉันยังจำเป็นต้องมาที่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์อีกหรือไม่ ?

 • หากแพทย์ที่ท่านรักษาประจำทำการวินิจฉัยว่าโรคที่ท่านป่วยเป็นโรคจากการทำงานแล้ว ท่านอาจไม่จำเป็นต้องมา
  ใช้บริการที่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์อีกก็ได้ และหากท่านมีสิทธิประกันสังคม อย่าลืมให้แพทย์ที่รักษาท่านเขียนใบ กท. 16/1 เพื่อใช้เบิกเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากงานให้ด้วย
 • แต่กรณีที่แพทย์ที่รักษาท่าน ไม่แน่ใจว่าโรคที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำงานหรือไม่ ท่านควรร้องขอแพทย์ที่ทำการรักษา
  ให้ส่งตัวท่านมาเข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์
 • ในบางกรณีแม้แพทย์ที่รักษาท่านจะวินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคจากการทำงานแล้ว แพทย์ที่รักษาท่านอาจส่งตัวท่านมา
  เพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ที่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ได้ สำหรับหาวิธีปรับปรุงแก้ไขสภาพงาน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันระยะยาวต่อไป

นอกจากวินิจฉัยโรคจากการทำงานแล้ว คลินิกมีบริการอื่นอีกหรือไม่ ?

 • ระบบคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนั้น มีจุดมุ่งหมายหลักคือการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
  ดังนั้นทุกแห่งที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนี้จะให้บริการวินิจฉัยโรคจากการทำงานเป็นหลัก ส่วนงานด้านอื่นเช่น
  การตรวจสุขภาพประจำปี การออกใบรับรองแพทย์สมัครงาน การตรวจก่อนกลับเข้าทำงาน คลินิกของรัฐแต่ละแห่ง
  จะมีศักยภาพในการให้บริการได้ไม่เท่ากัน (เช่นที่ รพ.นพรัตนราชธานี หรือที่ รพ.สมุทรสาคร จะมีบริการตรวจเพื่อ
  ออกใบรับรองแพทย์สมัครงานด้วย แต่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์บางแห่งอาจไม่มีบริการนี้ ท่านจะทราบว่าที่ใดมีบริการ
  เสริมอะไรบ้าง ได้จากการโทรศัพท์ไปถามที่คลินิกแต่ละแห่งโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้)

ฉันต้องจ่ายค่าตรวจ เมื่อมารับบริการวินิจฉัยโรคที่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์หรือไม่ ?

 • การเข้ารับบริการวินิจฉัยโรคจากการทำงานนั้น จะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิทธิประกันสุขภาพที่ท่านมี
  หากคลินิกที่ท่านเข้ารับการวินิจฉัยสามารถเบิกจ่ายตามสิทธิที่ท่านมีได้ ท่านสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้อง
  เสียค่าใช้จ่าย
 • ในกรณีที่เบิกไม่ได้ ในบางปีงบประมาณ คลินิกอาชีวเวชศาสตร์บางแห่ง (ไม่ใช่ทุกแห่ง) จะได้รับเงินสนับสนุนจาก
  กระทรวงแรงงาน เพื่อใช้เป็นค่าตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงานให้กับผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะ หากท่านเข้ารับการ
  ตรวจวินิจฉัยจากคลินิกที่ได้รับเงินสนับสนุน ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ
 • หากท่านเบิกไม่ได้ ท่านอาจร้องขอให้แพทย์ที่ทำการรักษาท่าน เขียนใบส่งตัวเพื่อมาเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค
  จากการทำงานก็ได้ กรณีที่มีการส่งตัวจะทำให้คลินิกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลตามสิทธิของท่าน
 • ท่านจะทราบได้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ในการตรวจวินิจฉัยแต่ละครั้ง โดยการสอบถามกับพยาบาลที่คลินิก
  อาชีวเวชศาสตร์แต่ละแห่งก่อนการใช้บริการ

ถ้าคลินิกที่ฉันเข้ารับบริการไม่มีเครื่องมือตรวจที่เพียงพอ จะทำอย่างไร ?

 • กรณีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หากคลินิกที่ท่านเข้ารับการวินิจฉัยไม่มีเครื่องมือตรวจที่จำเป็นต้องใช้ เพียงพอ เช่นไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีเครื่องตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท หรือไม่มีแพทย์เฉพาะ
  ทางมาร่วมให้ความเห็น คลินิกที่ท่านเข้ารับการวินิจฉัยจะส่งต่อให้แก่คลินิกที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อทำการวินิจฉัย ซึ่ง
  สุดท้ายหากต้องใช้ทรัพยากรในการวินิจฉัยจำนวนมาก การส่งตัวจะมาสิ้นสุดที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งเป็น
  โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ที่มีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยครบครัน มีแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ถึง 3 ท่าน
  และมีแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ครบทุกสาขา
 • กรณีคลินิกของโรงเรียนแพทย์ จะสามารถทำการส่งต่อภายในโรงเรียนแพทย์ได้เลย เนื่องจากโดยทั่วไปโรงเรียนแพทย์
  จะมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และเครื่องมือตรวจอยู่ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้ว

ทำไมบางโรงพยาบาลจึงมีแต่คลินิก แต่ไม่มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ?

 • เนื่องจากปัจจุบันแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก (99 คน) โรงพยาบาลประจำจังหวัดบางแห่ง
  จึงยังไม่มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำอยู่ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยกำลัง
  พยายามผลักดันให้มีการผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เพิ่ม เพื่อมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทยให้มากขึ้น
 • ดังนั้น คลินิกบางแห่งที่ยังไม่มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จึงอาจใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
  อาชีวเวชศาสตร์ระยะสั้น 2 เดือนแล้ว กรุณามาช่วยตรวจวินิจฉัยให้แทน
 • คลินิกที่มีเครื่องหมายรูปดาวอยู่แสดงว่ามีความพร้อมในการให้บริการสูง หากเป็นไปได้ท่านควรเลือกเข้ารับบริการ
  ที่คลินิกเหล่านี้ ท่านจะมีโอกาสได้รับบริการตรวจวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างแน่นอน ส่วนคลินิกที่มีความ
  พร้อมน้อยลงไป สาเหตุเนื่องมาจากขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา ท่านก็สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้เช่นกัน

เกี่ยวกับฐานข้อมูลคลินิกอาชีวเวชศาสตร์นี้

 • ฐานข้อมูลนี้ ทำการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 และจะทำการ สำรวจซ้ำอีกเป็นระยะๆ ตามสมควร
  อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลจะถูกต้อง 100 % หากข้อมูลเวลาออกตรวจของแพทย์ หรือเบอร์
  โทรศัพท์ของคลินิกมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านติดต่อไป ทางคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 • หากท่านพบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาแจ้งมาที่อีเมลของผู้ดูแลเว็บไซต์ (wwekburana@gmail.com) เราจะทำการแก้ไขข้อมูลให้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาดูข้อมูลคนต่อๆ ไปเป็นอย่างยิ่ง
 • คลินิกที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนามีจากหลายสาเหตุ เช่นกำลังส่งแพทย์หรือพยาบาลไปอบรม หรือกำลังก่อสร้าง
  ห้องตรวจที่ถาวร หากท่านติดต่อเข้าใช้บริการแล้วไม่ได้รับความสะดวก ท่านสามารถติดต่อไปขอความช่วยเหลือได้ที่
  หน่วยงานเหล่านี้

  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน :
  - ฝ่ายพัฒนาระบบเงินทดแทน สำนักงานกองทุนเงินทดแทน 02 - 9562725 - 8
  กระทรวงสาธารณสุข :
  - ศูนย์โรคจากการทำงาน รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ 02 - 5174270 - 9 ต่อ 7507, 7508
  - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 02 - 5904393