รายชื่อแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ 2 เดือน

 

การอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ 2 เดือนสำหรับแพทย์นี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่จัดอบรม
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว โดยจัดปีละ 1-2 ครั้ง ในช่วงต้น (รุ่นที่ 1-12) จัดที่กรมการแพทย์
และในช่วงหลังได้ย้ายมาจัดที่ รพ.นพรัตนราชธานีแทน (ตั้งแต่รุ่นที่ 13 เป็นต้นมา)
โดยสำนักงานประกันสังคมให้การสนับสนุน

การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วไปสำหรับการดูแลสุขภาพของคนทำงาน
แพทย์ที่จบหลักสูตรการอบรมนี้สามารถให้บริการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้นได้
ทั้งการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
การเดินสำรวจโรงงานเพื่อดูสิ่งคุกคามทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากการทำงาน
การรักษาโรคที่เกิดจากการทำงานเบื้องต้น ฯลฯ

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) มีแพทย์ที่จบการฝึกอบรมไปแล้ว ทั้งหมด 488 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2536)

 1. นพ.ไกรจักร แก้วนิล
 2. พญ.จิรพร เกตุปรีชาสวัสดิ์
 3. นพ.ชีวิน ปราพันธ์
 4. นพ.ธงชัย พรหมลิขิตกุล
 5. นพ.เธียรชัย ตังทัตสวัสดิ์
 6. พญ.พัชรินทร์ เพ็ญสุริยะ
 7. นพ.พัลลภ ลิ่วนำวงศ์ลาภ
 8. พญ.ภัทริยา จารุทัศน์
 9. พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา
 10. นพ.วิทยา ศุภรพันธ์
 11. นพ.วิฑูรย์ อนันตกุล
 12. นพ.วิรัตน์ โพคะรัตน์ศิริ
 13. พญ.วีรนุช ยลศิริวัฒน์
 14. นพ.วีระศักดิ์ รัศมี
 15. นพ.ศักดิ์พิศิษฏ์ วงศ์ปิยะบวร
 16. นพ.สมิท วัฒนธัญญกรรม
 17. นพ.สุนทร ศรีทา
 18. นพ.อภิชาติ มหารุ่งเรืองรัตน์
 19. นพ.อมร ธนาอภินันทน์
 20. พญ.อัญชนา ปาลสุทธิ์

รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2537)

 1. นพ.กำธร ศิริพันธ์
 2. พญ.จิตรา อยู่ประเสริฐ
 3. นพ.ชาญวิทย์ ศุภประสิทธิ์
 4. นพ.ไตรรงค์ พัฒนาพลกรณ์
 5. นพ.ทวีศักดิ์ แตงไทย
 6. นพ.ทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน
 7. นพ.ธวัชชัย วิสุทธิมรรค
 8. พญ.น้ำเพชร แสงวรรณกุล
 9. นพ.ปฏิญญา โพธิปัทมะ
 10. นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ
 11. นพ.ปริญญา พลังวชิรา
 12. นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา
 13. นพ.ศิริชัย รัตนวราหะ
 14. นพ.สมเกียรติ สนธยานานนท์
 15. นพ.สานิตย์ ชากฤษณ์
 16. พญ.สุชาดา เชื้อพูล
 17. นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย
 18. นพ.สุปรีชา วนานุพงษ์
 19. นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
 20. นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์
 21. พญ.อุบล จรูญเรืองฤทธิ์

รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2538)

 1. นพ.กำจัด รามกุล
 2. นพ.เกษมสันต์ รัชดานุรักษ์
 3. นพ.จรัส สิงห์แก้ว
 4. นพ.ธรธเนศ ทรงกำพล
 5. นพ.เธียร จ่างรัตศศพินทุ
 6. พญ.มัทรี นครน้อย
 7. นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง
 8. นพ.วิโรจน์ เกษวิทย์
 9. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล
 10. นพ.อภิรัต กตัญญูตานนท์
 11. พญ.อัจฉรา บุญถนอม

รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2538)

 1. นพ.จักษพล มนสิการ
 2. พญ.จิราพร พลายโถ
 3. นพ.เฉลิมพล นุกูลกิจ
 4. นพ.ชัชวาลย์ แก้วคุณ
 5. นพ.ดนัย เวทวิทู
 6. นพ.ธัญญณัฐ บุนนาค
 7. นพ.นภดล สุชาติ
 8. นพ.นิยม สลิลอำไพ
 9. นพ.นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร
 10. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
 11. พญ.ปิยนุช เสมอวงษ์
 12. นพ.พิทักษ์ ศาสตรสิงห์
 13. นพ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
 14. นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
 15. นพ.ยิ่งยศ จันทรางศุ
 16. นพ.วิบูลย์ วิระมิตรชัย
 17. นพ.ศักดา กุสุมภ์
 18. นพ.สมศักดิ์ งามเอกเอื้อ
 19. นพ.สุพล มโนรมณ์
 20. นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา
 21. นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์
 22. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์
 23. นพ.อมร รอดคล้าย
 24. พญ.อุษณีย์ เกษมศานติ์

รุ่นที่ 1-4 / 5-9 / 10-14 / 15-18 / 19

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 - 5174270 - 9 ต่อ 1658, 1659