รายชื่อแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ 2 เดือน

 

รุ่นที่ 5 (พ.ศ. 2539)

 1. นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ
 2. นพ.ธวัช นาวีระ
 3. นพ.ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
 4. พญ.นงนุช อังกุราภินันท์
 5. นพ.นำพล เคนเหลา
 6. นพ.บารมี เรืองรัตนถาวร
 7. นพ.บูรพา รัตน์นราธร
 8. นพ.มนตรี ยวดยง
 9. นพ.มหิธร ทองเลี่ยน
 10. นพ.ฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ์
 11. นพ.เลิศ ธรรมพิทักษ์
 12. นพ.วิชัย ใจแก้ว
 13. พญ.วิภา รัตนชัยวงศ์
 14. นพ.วิโรจน์ ธนศิริรักษ์
 15. นพ.วิโรจน์ ภัทรพงศาวณิชย์
 16. นพ.สมชาย แก้วเขียว
 17. นพ.สราวุธ ตระการกูล
 18. นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ
 19. นพ.อนันต์ ยิ่งยงยศ

รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2539)

 1. นพ.กฤช จารุชาติ
 2. นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
 3. นพ.ชลิต ชัยประสาธน์
 4. นพ.ชาญชัย ฉัตรสง่า
 5. พญ.ดรุณี งามภูพันธ์
 6. นพ.ธรรมนูญ กมลมาตยกุล
 7. พญ.นฤมล ศิลารักษ์
 8. พญ.บุญรักษ์ ณ ลำพูน
 9. พญ.ประไพศรี สงกุมาร
 10. พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์
 11. พญ.พรจิตร มีทวน
 12. นพ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา
 13. พญ.วนิดา ศศิวิมลกุล
 14. พญ.ศิริรัตน์ สุวันทโรจน์

รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2540)

 1. นพ.เกษม ทรงจิตรัตน์
 2. นพ.คัคนันต์ กีรติสุนทร
 3. นพ.ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนสกุล
 4. นพ.ณัฐพล วรรณาวาทย์
 5. พญ.ตรึงตรา จันทร์ภู่
 6. นพ.ทรงศักดิ์ เลาหวินิจ
 7. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
 8. พญ.ประณีต สัจจเจริญพงษ์
 9. นพ.ประมูล ศรีรัตนา
 10. นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
 11. นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์
 12. พญ.พันทิวา สินรัชตานันท์
 13. นพ.มนัส ลีลาวรวงศ์
 14. นพ.มีชัย ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
 15. นพ.รัฐวุฒิ สุขมี
 16. พญ.รื่นจิตต์ วิมุกตะนันทน์
 17. นพ.วิสุทธิ์ เผ่าทองศุข
 18. นพ.ศักดิ์ชัย สัตยาวิรุทธ์
 19. นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล
 20. นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ
 21. นพ.สาโรจน์ วงศ์ไกรเวท
 22. นพ.สุรทิน มาลีหวล
 23. นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์
 24. นพ.สุรยงค์ วรกุลสวัสดิ์
 25. นพ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
 26. นพ.อภิศักดิ์ เหลืองเวชการ
 27. นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ

รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2541)

 1. นพ.กิจจา เรืองไทย
 2. พญ.จิตติมา อมรภิญโญเกียรติ
 3. นพ.ชุมพร ลัภกิตโร
 4. นพ.โชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์
 5. นพ.ประการณ์ องอาจบุญ
 6. นพ.ปิยชาติ สุทธินาค
 7. นพ.พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี
 8. นพ.พิพัฒน์ พงศ์รัตนามาน
 9. นพ.พูนชัย หล่อเจริญผล
 10. นพ.ยรรยง เสถียรภาพงษ์
 11. พญ.วสากร เกตุประยูร
 12. นพ.วิชัย จรางกุล
 13. นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ
 14. นพ.สิทธิชัย อาชายินดี
 15. นพ.สุปรีชา วนานุพงษ์
 16. นพ.อารัณย์ ขันทอง
 17. พญ.เอื้อมพร ประกอบ

รุ่นที่ 9 (พ.ศ. 2542)

 1. นพ.กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ
 2. นพ.กิตติ องค์คุณารักษ์
 3. นพ.เจรียงโรจน์ กฤษณา
 4. พญ.ชลลดา บุษยรัตน์
 5. นพ.ชลาศัย องอาจ
 6. พญ.ดวงเนตร อำพันธ์
 7. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
 8. นพ.บุญมี วิบูลย์จักร์
 9. นพ.บรรลือ เฮงประสิทธิ์
 10. นพ.ปรีชา ยุวรี
 11. นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
 12. นพ.ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต
 13. นพ.สมชาย ตั้งสถิตย์
 14. นพ.สมนึก กิตติวิโรจน์
 15. นพ.สมพร ชุ่มช่วย
 16. นพ.สมพร เตชะพะโลกุล
 17. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
 18. นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ
 19. พญ.อรพินท์ มุกดาดิลก
 20. พญ.อนันทิตา ทัศนีย์พันธุ์
 21. นพ.อนุสรณ์ เย็นยุวดี
 22. นพ.อิศเรศ จันทร์ตระกูล

รุ่นที่ 1 - 4 / 5 - 9 / 10 - 14 / 15 - 18 / 19

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 - 5174270 - 9 ต่อ 1658, 1659