รายชื่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

 

ฐานข้อมูลแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ (Board of Occupational Medicine)

ทำการสำรวจล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 99 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ก - ช >> ณ - ป >> พ - ร >> ว -ศ >> ส - ส >> ห - อ

 


นพ. กรรชิต คุณาวุฒิ
ผู้อำนวยการ สปสช. สาขาพื้นที่ระยอง


นพ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น


นพ. กิติพงษ์ พนมยงค์
อาจารย์แพทย์ รพ.นพรัตนราชธานี


นพ. เกษมิทธิ์ ศิลานันท์
รพ.ค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก จ.นครราชสีมา


นพ. คทาวุธ ดีปรีชา
รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จ.ลพบุรี


นพ. คมกฤช สุวรรณกูฎ
บริษัท medicosoft


นพ. จรัส โชคสุวรรณกิจ
อาจารย์แพทย์ รพ.นพรัตนราชธานี


นพ.จามร เงินชารี
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์


นพ. จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


พญ. จิริสุดา ธานีรัตน์

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.ปทุมธานี


นพ. ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.


พญ. ฉันทนา ผดุงทศ
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข


นพ. ชนนท์ กองกมล

อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


นพ. ชัยรัตน์ ต.เจริญ

ผู้อำนวยการ รพ.สารภี จ.เชียงใหม่


นพ. ชาญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาเวช จ.สมุทรปราการ


นพ. ชาติวุฒิ จำจด
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.ระยอง


นพ. ชูชัย ศุภวงศ์
แพทย์อาวุโส


พญ. เชาวนี ธาตรีธร
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล (เพาะช่าง)


นพ. โชคชัย เคารพพาพงษ์
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บริษัท Chevron

 

ก - ช >> ณ - ป >> พ - ร >> ว -ศ >> ส - ส >> ห - อ

รวบรวมข้อมูลโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อแพทย์ กรุณาติดต่อ 02 - 5174270 - 9 ต่อ 1658, 1659