รายชื่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

 

ฐานข้อมูลแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ (Board of Occupational Medicine)

ทำการสำรวจล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 99 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ก - ช >> ณ - ป >> พ - ร >> ว -ศ >> ส - ส >> ห - อ

 


นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
อธิบดีกรมอนามัย


นพ. ดิษกุล รุณภัย
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ


นพ. ธนพล จันทร์สว่าง

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บริษัทยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด


นพ. ธนะวัฒน์ เจริญวนิชชากร
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บริษัทการบินไทย


นพ. ธเนศ สินส่งสุข
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมุทรปราการ


นพ. ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์


นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร
อาจารย์แพทย์ รพ.ศิริราช


นพ. นพดล เกษจรัล
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขต10,12 กระทรวงสาธารณสุข


พญ. นวพรรณ ผลบุญ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมิติเวชศรีราชา จ.ชลบุรี


พญ. นารา กุลวรรณวิจิตร
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมุทรสาคร


นพ. นิมิต ประสิทธิ์ดำรง
บริษัท อินเตอร์เมดิคอลแคร์แอนด์แลป จำกัด


พญ. นิลเนตร วีระสมบัติ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


นพ. นิวัฒน์ จี้กังวาฬ
สำนักงานพัฒนาและสนับสนุนสำนักงานสาขา สปสช.


พญ. เนสินี ไชยเอีย
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น


นพ. บดี ธนะมั่น
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นพ. บุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการ รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร


นพ. ประพาฬ ยงใจยุทธ

อาจารย์แพทย์ รพ.ศิริราช

 

ก - ช >> ณ - ป >> พ - ร >> ว -ศ >> ส - ส >> ห - อ

รวบรวมข้อมูลโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อแพทย์ กรุณาติดต่อ 02 - 5174270 - 9 ต่อ 1658, 1659