รายชื่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

 

ฐานข้อมูลแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ (Board of Occupational Medicine)

ทำการสำรวจล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 99 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ก - ช >> ณ - ป >> พ - ร >> ว -ศ >> ส - ส >> ห - อ

 


นพ. สนธยา พรึงลำภู
สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี


นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข


พญ. สมจิต พฤกษะริตานนท์
อาจารย์แพทย์ รพ.รามาธิบดี


นพ. สมชาย วงศ์เจริญยง
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บริษัทเชลล์ ประเทศไทย จำกัด


นพ. สมพูล กฤตลักษณ์
คลินิกนายแพทย์สมพูล


นพ. สมยศ เฉินบำรุง
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี


นพ. สมิง เก่าเจริญ
อาจารย์แพทย์ รพ.รามาธิบดี


นพ. สัมมน โฉมฉาย
อาจารย์แพทย์ รพ.ศิริราช


นพ. สิงห์ไชย โปรดสถาพร
ผู้อำนวยการ รพ.อ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


นพ. สิทธิพร ห่อหริตานนท์
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมุทรสาคร


นพ. สุชัย สุเทพารักษ์
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นพ. สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล
์ภาควิชาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล


นพ. สุนทร ศุภพงษ์
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นพ. สุนทร สุริยพงศกร
ผู้อำนวยการ รพ.แม่วาง จ.เชียงใหม่


พญ. สุนันทา พลปัถพี
อาจารย์แพทย์ รพ.ศิริราช


นพ. สุพจน์ สุไพบูลย์พิพัฒน์
อาจารย์แพทย์ รพ.นพรัตนราชธานี


นพ. สุพัฒน์ หลายวัฒนไพศาล
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.ระยอง


นพ. สุรจิต สุนทรธรรม
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สปสช.


นพ. สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
อาจารย์แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


นพ. สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา


นพ. เสฎฐศิริ แสงสุวรรณ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี

 

ก - ช >> ณ - ป >> พ - ร >> ว -ศ >> ส - ส >> ห - อ

รวบรวมข้อมูลโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อแพทย์ กรุณาติดต่อ 02 - 5174270 - 9 ต่อ 1658, 1659