สถิติโรคจากการประกอบอาชีพสำนักระบาดวิทยา

 

กราฟสถิติผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ

ตารางสถิติผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ

ใบรายงาน 506/2

๐๐๐๐๐๐๐๐๐

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้

ที่มาของข้อมูลนี้

 • สถิติโรคจากการประกอบอาชีพ (โรคจากการทำงาน) ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจาก
  การทำระบบเฝ้าระวังแบบเชิงรับ (passive surveillance) ซึ่งสำนักระบาดวิทยาดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
 • ข้อมูลได้มาจากการรายงานของบุคลากรสาธารณสุข จากสถานพยาบาลในกำกับของรัฐบาลทุกแห่ง เมื่อใดที่พบผู้ป่วยที่สงสัยเป็น
  โรคจากการประกอบอาชีพ จะมีการส่งรายงานไปที่สำนักระบาดวิทยา (ผ่านทาง สสจ.) และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขึ้น ในกรณีมี
  ผู้ป่วยจำนวนมาก น่าสงสัย หรือมีความรุนแรง สำนักระบาดวิทยาจะส่งทีมไปสอบสวนสาเหตุของโรคด้วย
 • ในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2544 สำนักระบาดวิทยาใช้ใบรายงานโรค รง.506 ในการรายงาน ซึ่งจะมีโรคจากการประกอบอาชีพที่อยู่
  เฝ้าระวังทั้งหมด 6 โรค คือ โรคปอดจากการประกอบอาชีพ โรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช โรคพิษจากสารโลหะหนัก โรคพิษจากตัว
  ทำละลายอินทรีย์ โรคพิษจากแก็สและการขาดอากาศหายใจ และโรคจากปัจจัยทางกายภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 สำนักระบาด
  วิทยาได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆ รายงานโรคจากการประกอบอาชีพ
  โดยใช้แบบรายงาน รง.506/2 แทน ซึ่งจะเพิ่มกลุ่มโรคที่ทำการเฝ้าระวังมาอีก 2 กลุ่ม คือโรคผิวหนัง และโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
  จากการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลในภาพรวมที่สรุปมาจากรายงานประจำปีของสำนักระบาดวิทยา กรณีที่ต้องการราย
  ละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (เว็บไซต์สำนักระบาดวิทยา)

ข้อดีและข้อจำกัดของฐานข้อมูลนี้

 • ข้อดีของข้อมูลจากฐานข้อมูลสำนักระบาดวิทยาคือ 1) ข้อมูลมาจากระบบรายงานโรคที่ครอบคลุมประชากรวัยแรงงานทั่วประเทศ
  (ทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ) รวมถึงชาวต่างชาติ หรือต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วย 2) ข้อมูลที่รายงาน
  มีความรวดเร็ว มีการสรุปผลเป็นระยะ มีประโยชน์ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันที 3) มีระบบการขยายผล การสวบสวนหา
  สาเหตุของโรคหลังได้รับรายงาน 4) ครอบคลุมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 • ข้อจำกัดของข้อมูลจากฐานข้อมูลสำนักระบาดวิทยาคือ 1) ข้อมูลในระบบรายงานเป็นผู้ป่วยที่ "สงสัย" จะเป็นโรคจากการประกอบ
  อาชีพ ไม่ใช่ผู้ป่วย "ยืนยัน" การรายงานมาจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกกลุ่ม ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่
  สาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาล และแพทย์ เมื่อใดที่สงสัยจะมีการรายงานทันที จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า จำนวนผู้ป่วยในฐาน
  ข้อมูลเป็นผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพจริงๆ กี่ราย 2) การรายงานต้องรายงานผ่านแบบ รง.506 หรือ รง.506/2 ในกรณีที่บุคลากร
  ทางด้านสาธารณสุขที่พบผู้ป่วยไม่มีใบรายงาน หรือไม่ทราบว่ามีระบบรายงานนี้อยู่ หรือไม่ให้ความร่วมมือ จะทำให้ไม่มีการรายงาน
  เข้ามาในฐานข้อมูล 3) เนื่องจากระบบการเฝ้าระวังทำเป็นกลุ่มโรค การรายงานทำทันทีที่สงสัย และไม่มีการเก็บข้อมูลเมื่อวินิจฉัย
  ยืนยันผู้ป่วยแต่ละรายไว้ ปัจจุบันฐานข้อมูลนี้จึงยังไม่สามารถแยกผู้ป่วยแต่ละรายในแต่ละกลุ่มโรค ว่าเป็นโรคอะไรบ้างได้ เช่น
  สถิติโรคกลุ่มโรคปอดจากการประกอบอาชีพ (occupational lung diseases) จะไม่สามารถแยกได้ว่ามีโรคปอดฝุ่นหิน (silicosis) กี่คน
  โรคหอบหืดจากการทำงาน (occupational asthma) กี่คน โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis) กี่คน ซึ่งทำให้เป็น
  ข้อจำกัดในการแปลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้