บริการศูนย์พิษในประเทศไทย

 

งานอาชีวเวชศาสตร์กับพิษวิทยาเป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน
การทำงานกับสารเคมีมีโอกาสเกิดพิษได้เสมอ
ทั้งในแบบรายบุคคลและอุบัติภัยสารเคมี
เราจึงได้รวบรวมช่องทางติดต่อศูนย์พิษวิทยา
ที่ให้บริการตอบคำถามและรับดูแลผู้ป่วยถูกสารพิษ
ในประเทศไทยที่ท่านสามารถปรึกษาได้จริง
เมื่อเกิดปัญหาไว้แล้วดังนี้

 

ศูนย์พิษ รพ.รามาธิบดี

ติดต่อ : 1367 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

ศักยภาพ :
- ศูนย์ข้อมูลพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ
- ตอบคำถามและแนะแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโดนสารพิษให้ทางโทรศัพท์
- ตอบคำถามได้ทั้งพิษวิทยาคลินิกและพิษวิทยาอาชีวเวชศาสตร์

แพทย์ผู้ดูแล :
- นพ.สมิง เก่าเจริญ
- นพ.วินัย วนานุกูล

ศูนย์พิษ รพ.ระยอง (ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก)

ติดต่อ : 038 - 611104 ต่อ 2127 (ในเวลาราชการ)

ศักยภาพ :
- ศูนย์ข้อมูลพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ
- ตอบคำถามและแนะแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโดนสารพิษให้ทางโทรศัพท์
- เชี่ยวชาญทางด้านพิษวิทยาอาชีวเวชศาสตร์โดยเฉพาะ (occupational toxicology)
- ตอบคำถามโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย
- รับส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโดนสารพิษ
- ประสบการณ์รับมืออุบัติภัยสารเคมีมากที่สุดในประเทศ
- ศูนย์ผลิตและแจกจ่ายยาต้านพิษ (anti-dote) บริการให้เฉพาะในภาคตะวันออก

แพทย์ผู้ดูแล :

- นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ
- นพ.ชาติวุฒิ จำจด
- นพ.สุพัฒน์ หลายวัฒนไพศาล

ศูนย์พิษ รพ.นพรัตนราชธานี

ติดต่อ : 02 - 5174333 (ในเวลาราชการ)

ศักยภาพ :
- ศูนย์ข้อมูลพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ
- ตอบคำถามและแนะแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโดนสารพิษให้ทางโทรศัพท์
- เชี่ยวชาญทางด้านพิษวิทยาอาชีวเวชศาสตร์โดยเฉพาะ (occupational toxicology)
- ตอบคำถามโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย
- รับส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโดนสารพิษ
- สามารถรับมืออุบัติภัยสารเคมีได้

แพทย์ผู้ดูแล :
- นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล
- นพ.จรัส โชคสุวรรณกิจ
- นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์

ศูนย์พิษ รพ.ศิริราช

ติดต่อ : 02 - 4197007 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

ศักยภาพ :
- ศูนย์ข้อมูลพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ
- ตอบคำถามและแนะแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโดนสารพิษให้ทางโทรศัพท์
- ตอบคำถามได้ทั้งพิษวิทยาคลินิกและพิษวิทยาอาชีวเวชศาสตร์
- ตอบคำถามโดยแพทย์พิษวิทยาคลินิกและเภสัชกร
- รับส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโดนสารพิษ
- สามารถรับมืออุบัติภัยสารเคมีได้

แพทย์ผู้ดูแล :
- นพ.สัมมน โฉมฉาย
- นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร