ปิดการลงทะเบียน

•  กำหนดการประชุม
•  โครงการประชุม
•  แผนที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ
•  ข้อมูลโรงแรมสำหรับการติดต่อจองห้องพัก
•  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
•  แบบฟอร์มการลงทะเบียน
•  ใบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม
 
เอกสารประกอบการประชุม
•  วันที่ 29 มีนาคม 2560
•  วันที่ 30 มีนาคม 2560
•  วันที่ 31 มีนาคม 2560
•  สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
พ.ศ.2560-2579
•  แผ่นพับ เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ องค์แห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ PIRAB และเส้นทางชีวิตและสุขภาพ
รายละเอียดผู้ประสานงาน
   - กองแผนงาน
     นางกลุนันท์  เสนคำ , ว่าที่ รต.สมพร  สมทอง
      โทรศัพท์  0 2590 4283
     โทรสาร  0 2591 8177
     Email  kunlanant.s@anamai.mail.go.th , somporn.so@anamai.mail.go.th
   - ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
     นางสาวชัญญา  อนุเคราะห์
     โทรศัพท์  053 272 740 , 053 272 256 ต่อ 214 , 082 454 9705
     โทรสาร  053 274 014 , 053 818938
     Email  chanya.a@anamai.mail.go.th , chanya.onon@gmail.com
   - ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
     นางดวงหทัย  จันทร์เชื้อ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
     โทรศัพท์   089 703 5736 , 055 299 280 ต่อ 145
     โทรสาร  055 299 285
     Email  dounghathai.j@anamai.mail.go.th
    - ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
      นางอนงค์  รุ่งรัตน์
      หน่วยงาน  กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
      โทรศัพท์   056 255 451 ต่อ 198 , 086 939 8080
      โทรสาร  056 255 403
      Email  anong.hpc8@gmail.com
    - ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
      นายธีรภัทร  ฉ่ำแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
      หน่วยงาน  กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
      โทรศัพท์  036 200 334-6 ต่อ 126  , 092 897 2053
      Email  tee.hpc2@gmail.com
      นางสาววราภรณ์  จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
      หน่วยงาน  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
      โทรศัพท์  036 200 334-6 ต่อ 131  , 086 915 3509
      Email  waraporn.ji@anamai.mail.go.th
    - ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
      นางศิริลักษณ์  ขณะฤกษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
      หน่วยงาน  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
      โทรศัพท์  084 134 2984 , 032 327 8241-8 ต่อ 2298
      Email  siriluk403@hotmail.com
      นางสาวน้ำผึ้ง  กลิ่นด้วง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
      หน่วยงาน  กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
      โทรศัพท์   081 409 9224 , 032 327 8241–8 ต่อ 2210
      Email  numphung.k@anamai.mail.go.th , numphung2519@hotmail.com
    - ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
      นางวรรณภา กางกั้น
      กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
      โทรศัพท์   081 446 4026
      โทรสาร   038 148 169
      Email  wannapaka@gmail.com
    - ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
      นางอารุณลักษณ์  คงยัง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
      โทรศัพท์   086 783 1799
      โทรสาร   043 243 416
      Email  plan6@hotmail.com
    - ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
      นางชัญญานุช  ปานนิล
      โทรศัพท์   081 662 2772
      โทรสาร   042 129 588
      Email  Chunya_su@hotmail.com
    - ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
      นายวันเฉลิม  วรศรี
      กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต
      โทรศัพท์  044-305131 ต่อ 106 ต่อ 106 มือถือ 084 669 1498
      โทรสาร  044-291505
      E-Mail  wanchaloem.w@anamai.mail.go.th
    - ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
      นางศุภลักษณ์  ธนธรรมสถิต
      โทรศัพท์  092 317 5264
      โทรสาร  045 288 580
      Email  supalucky77@gmail.com
    - ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
      ดร.ชัยณรงค์  แก้วจำนงค์
      โทรศัพท์   083 234 8889
      โทรสาร  075 399 124
      Email  Chainarong_54@yahoo.com
    - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
      นางสาวนวพร  เตโช
      โทรศัพท์   094 592 5296
      โทรสาร   073 213 747
      Email   nawa87@hotmail.com
     - ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร
      เตือนใจ  ชีวาเกียรติยิ่งยง
      โทรศัพท์   089 448 1222
      โทรสาร   02 521 0226
      Email   tuenjai.c@anamai.mail.go.th
 
    - ลงทะเบียนเว็บไซต์ ( แก้ไข / ยกเลิกรายชื่อ )
      นายกิตตินันท์ สายะเวส , นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ
      โทรศัพท์   02 590 4290 , 02 590 4293
      โทรสาร   02 591 8177
      Email   academic@anamai.mail.go.th
  Copyright Department of Health - All Right Served