เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 29 มีนาคม 2560

เวลา ประเด็นวิชาการ
09.00 - 09.05 น.

• VTR หมออนามัย : Mr.P&P

09.30 - 10.30 น.

บรรยายพิเศษ

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) : บูรณาการองค์รวม โดย

-  นายแพทย์โสภณ เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10.30 - 12.00 น.

อภิปราย

• การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) : ทบทวน อดีต ปัจจุบัน ในและต่างประเทศ สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางใหม่ โดย

-  นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

-  รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-  นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ กรมควบคุมโรค

ห้อง 401 ห้องย่อยที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ (Promotion Excellence)
13.00 - 16.30 น.

การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย กับการพัฒนาคุณภาพประชากร โดย

การกินดีถูกหลัก : Healthy eating

-  ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล  อาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยทุกกลุ่มวัย

-  รศ.เจริญ กระบวนรัตน์  นักวิชาการอิสระ

• Human Capital Development through Reproductive and Sexual Health Promotion : การพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ด้วยการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์

-  อ.นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร  ผู้ช่วยอธิการบดี งานวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาหารกับฟันผุ และมาตรการส่งเสริมป้องกันเพื่อลดฟันผุในประชากร

-  ศ.ดร. ทพญ.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ห้อง 402 ห้องย่อยที่ 2 งานป้องกันควบคุมโรค-1 “EOC 4.0”
13.00 - 14.30 น.

EOC 4.0 : ระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ระดับนโยบาย) โดย

-  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

-  นายแพทย์ยอร์น จิระนคร  สาธารณสุขนิเทศ เขต 12 (CIPO สาธารณภัย)

14.30 - 16.00 น.

EOC 4.0 : ระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ระดับปฏิบัติ) โดย

-  ดร.นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

-  นางสาวอังคณา บริสุทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ห้อง 403 ห้องย่อยที่ 3 งานป้องกันควบคุมโรค-2 “ยุทธศาสตร์การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย”
13.00 - 14.00 น.

NCD 4.0 : telehealth & E-Health โดย

-  ผศ.นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  นายแพทย์ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

-  ดร.นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

-  นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

14.00 - 14.30 น.

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 โดย

-  นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น  ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

14.30 - 16.00 น.

แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย

-  รศ.นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา  เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่าย NCD แห่งประเทศไทย

-  นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-  แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

-  นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-  นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์  นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ห้อง 404 ห้องย่อยที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภค (Protection Excellence)
13.00 - 16.30 น.

Health Consumer Protection 4.0 “Smart Consumer , Smart Regulation , Smart Entrepreneur” โดย

-  ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

-  นายศุมล ศรีสุขวัฒนา  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

-  นางพรพิศ กาลนาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

-  นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-  นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล  ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้อง 405 ห้องย่อยที่ 5 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (Environmental and Occupational Health)
13.00 - 16.30 น.

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

-  ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  นายสุคนธ์ เจียสกุล  อดีตนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

-  ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ  ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

-  นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต

ห้อง 406 ห้องย่อยที่ 6 สุขภาพจิตและการป้องกันยาเสพติด (Mental Health and Drug Abuse Prevention)
13.00 - 14.30 น.

Depression Let’s talk “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้”

-  นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

-  นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

14.30 - 16.00 น.

แนวทางการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

-  นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ  รองอธิบดีกรมการแพทย์

-  นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย  สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชิตบรมราชชนนี

ห้องวายุภักษ์ 3-4 ห้องย่อยที่ 7 สื่อสารและเสริมพลังประชาชนโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
13.00 - 16.30 น.

สื่อสารและเสริมพลังประชาชนโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย

รอบรู้สุขภาพด้วยศาสตร์ หมอเขียว

-  ดร.ใจเพชร กล้าจน  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

• ขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของภาคีเครือข่าย

-  นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย

-  ทันตแพทย์จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

-  คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-  แพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก  รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต

-  นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สุขศึกษา กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บทสรุปผู้บริหารและถอดบทเรียน PP Forum 29 มีนาคม 2560

  Copyright Department of Health - All Right Served