เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2560

เวลา ประเด็นวิชาการ
09.00 – 10.30 น.

อภิปราย

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) : ขับเคลื่อนจากนโยบาย ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดย

-  นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์  ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

-  นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต

-  นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

-  นายแพทย์ทรนง พิลาลัย  หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

10.30 – 12.00 น.

นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best practices) โดย เขตสุขภาพ ที่ 1 - 13 (เขตสุขภาพละ 5 นาที)

เขตที่ 1  การบูรณาการค่ากลางงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัย ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดย ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เขตที่ 2  สร้างคนไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 2

โดย นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

เขตที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เส้นทางสร้างเด็กไทย

โดย นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

เขตที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอ่างทอง

โดย นางรุ่งทิวา มากอิ่ม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เขตที่ 5 GREEN & CLEAN Hospital รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี)

โดย นายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตที่ 6 Let’s grow เติบโต โชว์ศักยภาพ

โดย นายแพทย์อภิชาติ รอดสม  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

เขตที่ 7 การพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM และสื่อพื้นบ้าน

โดย นางทัศนีย์ รอดชมพู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เขตที่ 8 การส่งต่อผู้ป่วยพรมแดน นครพนมแขวงคำม่วน สปป.ลาว Khammaoune Nakhonphanom Refer

โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

เขตที่ 9 “80 ปี สุขภาพดีที่คอนสวรรค์” อำเภอ LTC

โดย แพทย์หญิงศรัญญา พันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เขตที่ 10 การสร้างเด็กไทยเขตสุขภาพที่ 10 ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ

โดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เขตที่ 11 จาก Best Practices สู่มาตรการ PP Excellence

โดย นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตที่ 12 ร้านยาคุณภาพ ด่านหน้าสุขภาพคนเมือง

โดย เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เขตที่ 13 มหานครแห่งโอกาส เพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน

โดย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ห้อง 401 ห้องย่อยที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ (Promotion Excellence)
13.00 – 16.00 น.

การกินดีถูกหลัก (Healthy Eating) อยู่ดีมีพลัง (Active Living) เติบโตเต็มศักยภาพ โดย

Let's grow เติบโต โชว์ศักยภาพ

- นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6

การส่งเสริมสุขภาพ มณีเวท ศาสตร์การปรับโครงสร้างร่างกาย

- ผู้แทนโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- ผู้แทนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

การบูรณาการค่ากลางงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัย ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

- นายศิวพงษ์ คล่องพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- นายศานต์พิสิทธิ์  ปัญญาทิพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

อำเภอต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน และการจัดการปัญหาเด็กอ้วน : ChOPA&ChiPA Games ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน

- นายแพทย์วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

- นายมาโนชน์ ใหญ่มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทายทองวัฒนา

ห้อง 402 ห้องย่อยที่ 2 งานป้องกันควบคุมโรค-3 “ยุทธศาสตร์งานป้องกันควบคุมวัณโรค”
13.00-16.00 น.

ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค 2035 : มาตรการอะไรที่จะช่วยให้ไทยไปถึงเป้าหมายสากล โดย

- แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

- นางสาวต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์   ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย

- นายวิราช เกษอุดมทรัพย์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

• ดำเนินการโดย

- นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

ห้อง 403 ห้องย่อยที่ 3 งานป้องกันควบคุมโรค-4 “การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนน”
13.00-14.00 น.

คนตายหายไปไหน...การบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐาน โดย

- นายแพทย์ไผท สิงห์คำ  สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

14.00-16.00 น.

• การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนน DHS-RTI โดย

- นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง   โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา

- นายธานี นามม่วง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

- นายเมธาสิทธิ์ นวลเนียม  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ห้อง 404 ห้องย่อยที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภค (Protection Excellence)
13.00-16.00 น.

ต้นแบบการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้อง และเหมาะสม (Protection Excellence) โดย

- ภก.จิระ วิภาสวงศ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

- ภญ.กนกวรรณ ทรงผาสุข  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

- ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

- นางสาวพรรษ์สุดา ไก่แก้ว  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

- นางสาวชุลีพร จันทรเสนา  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ห้อง 405 ห้องย่อยที่ 5 สิ่งแวดล้อมในสังคม/ชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและปลอดภัย
(Healthy and Safe Community Environments)
13.00-16.00 น.

Step by Step ก้าวย่างความสำเร็จชุมชนสุขภาพดี โดย

- นายบุญนาค แพงชาติ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

- นายวุฑฒิเวช เจียระนัย  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล

- นายเฉลิม สอดศรี  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

- นายศักดิ์ชาย บุญมาก  ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

- นายพิทักษ์ สมสา  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนหมู่บ้านริมสวน ตำบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี

ห้อง 406 ห้องย่อยที่ 6 ความสมบูรณ์ด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Well-being)
และการป้องกันยาเสพติด (Drug Abuse Prevention)
13.00-14.30 น.

Depression Let’s talk “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” โดย

• ภาคเหนือ

- นางจิดาภา อิ่นแก้ว  อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระดับประเทศ

• ภาคกลาง

- นางสาวชุติยาภรณ์ อุ่นเสือ  อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระดับภาคกลาง

- นายสมชาย แซ่ตัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- นางทองใบ นนทะสิงห์  อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- นางสาวระยอง มีดี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสะอาด ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

• ภาคใต้

- นายแวนารง แปเฮาะอีเล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

14.30-16.00 น.

การบูรณาการป้องกันและดูแลผู้เสพติดฝิ่นบนพื้นที่สูง : ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดย

- นางสาวนภาพร มีหน้อย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลไชยปราการ

- นางจินตนา ขจรโมทย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ป่าแดง

- นายกฤษณะ เลาแก   อสม. รพสต.ป่าแดง

- นายก้อนจันทร์ ศรีชัย  นายก อบต.แม่ทะลบ

ห้องวายุภักษ์ 3-4 ห้องย่อยที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Health Literate Setting
14.30-16.00 น.

Health Literate Organization, Health Literate Community, Health Literate School โดย

• เส้นทางพัฒนาสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

- นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ

• E-Health สร้างความรอบรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสู่ชุมชนรอบรู้สุขภาพ

- นายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

• การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

- รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.30-16.00 น.

บุคคลต้นแบบรอบรู้สุขภาพ โดย

• Digital Health Volunteer

- นายสมาน แสงวิมาน  สอบต.ตำบลคลองน้อย อสม. รพ.สต.บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- นายประเสริฐ แสนทองแก้ว อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านบางเนียน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

• กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช

- นางอำพนภัทรา ชาติทอง

• ผู้สูงอายุ ในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร)

- นางอัมรา เกตุวีระพงศ์

ห้องวายุภักษ์ 2 ห้องย่อยที่ 8 เมืองสุขภาพดี (Healthy Cities)
13.00-16.00 น.

เมืองสุขภาพดี (Healthy Cities) โดย

• Healthy Condo “ลุมพินี คอนโด”

- นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี  กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

• Healthy University “มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

- อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

- อาจารย์วิกานดา เจียมสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• Healthy Community

- รศ.น.พ.นริศ กิจรณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• Healthy Park “สวนเบญจกิติ”

- นางอารมณ์ วงษ์มหา  ผู้อำนวยการกลุ่มสวนสาธารณะ 2 กรุงเทพมหานคร

• One Health

- นางจินตนา ลิ่วลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง

บทสรุปผู้บริหารและถอดบทเรียน PP Forum 30 มีนาคม 2560

  Copyright Department of Health - All Right Served