เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 31 มีนาคม 2560

เวลา ประเด็นวิชาการ
09.00-10.30 น.

อภิปราย

• เส้นทางชีวิตและสุขภาพ (Life Course Approach) เชื่อมงาน ประสานใจ ก้าวไกล และยั่งยืน โดย

- นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์  รองอธิบดีกรมอนามัย

- นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

- นายวีระกุล อรัณยะนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน กระทรวงกลาโหม

10.30-12.00 น.

อภิปราย

• ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) โดยเครือข่ายประชารัฐระดับพื้นที่ “สโลแกน 4 ดี ได้แก่ คนดี, เศรษฐกิจดี, สุขภาพดี, สิ่งแวดล้อมดีและ สุขภาพดีวิถีธรรม” โดย

- ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- นายวิเชียร อุตสาหวงศ์  ธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 7 บ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

- นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

- นายพัฒนา พรหมเผ่า  บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- นายวีระชัย ก้อนมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

13.00-13.30 น.

รายงานสรุปผลการประชุม PP Forum โดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

13.30-14.00 น.

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสู่สังคมไทยรอบรู้สุขภาพ โดย

- รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บทสรุปผู้บริหารและถอดบทเรียน PP Forum 31 มีนาคม 2560

  Copyright Department of Health - All Right Served