•  กำหนดการ
•  แผนที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
•  ผังการจัดงานประชุมวิชาการ
•  ข้อมูลโรงแรมสำหรับการติดต่อจองห้องพัก
•  หนังสือเชิญประชุม
•  โครงการประชุมวิชาการ
•  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
•  บทคัดย่อประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
•  ผลงานวิชาการ
สมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มแนวทางนำเสนอผลงานวิจัยปี 61
ใบสมัครการส่งผลงานวิชาการ
(KM&Innovation)
แนวทางการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่าน
การพิจารณา
(วิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้)
- ประเภทนำเสนอด้วยวาจา
(Oral Presentation)
- ประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์
(Poster Presentation)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายละเอียดผู้ประสานงาน
ข้อมูลการประชุมวิชาการ
  คุณธานินทร์ อ่อนนุชมงคล  โทร 0-2590-4542
การจัดนิทรรศการ
  คุณพรประเสริฐ อุ่นคำ  โทร 0-2590-4195
ที่พัก
  คุณมณฑา โสภาวณิชย์  โทร 0-2590-4468 , คุณรุ่งฟ้า ปัญญาไว  โทร 0-2590-4465
• การเงิน
  คุณสิดาพร หวังทรัพย์น้อย  โทร 0-2590-4129 , คุณเอกฤทัย สารนาค  โทร 0-2590-4450
• หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
  คุณธานินทร์ อ่อนนุชมงคล  โทร 0-2590-4542 , นางจารุณี คำวรรณ  โทร 0-2590-4532
  คุณนิริญา บัวศรี  โทร 0-2590-4540 , คุณสงกรานต์ กัญญมาสา  โทร 0-2590-4543
  คุณกรกมล ปรปักษ์ขาม  โทร 0-2590-4543
• หนังสือเชิญวิทยากร
  คุณธัญลักษณ์ ทองหล่อ  โทร 0-2590-4437
นำเสนอผลงานวิชาการ : ผลงานวิจัย
  คุณกิ่งพิกุล ชำนาญคง  โทร 094-8317373
นำเสนอผลงานวิชาการ : ผลงานจัดการความรู้และนวัตกรรม
  คุณชนกพร แสนสุด  โทร 0-2590-4595-6
• ลงทะเบียน (หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย)
  คุณธานินทร์ อ่อนนุชมงคล  โทร 0-2590-4542 , นางจารุณี คำวรรณ  โทร 0-2590-4532
  คุณนิริญา บัวศรี  โทร 0-2590-4540 , คุณสงกรานต์ กัญญมาสา  โทร 0-2590-4543
  คุณกรกมล ปรปักษ์ขาม  โทร 0-2590-4543
ลงทะเบียน (หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย)
  คุณวิชุดา สมัยนิยม , คุณเสาวพร ตรีมงคล  โทร 0-2590-4299
  คุณมัณฑนา ควรพินิจ , คุณกิตตินันท์ สายะเวส  โทร 0-2590-4293
  Copyright Department of Health - All Right Served