คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
15
ธันวาคม
2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
15.12.2563
แบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

แบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

26
มกราคม
2564
26.01.2564
เรื่องเสร็จที่ 15/2564 แนวทางการพิจารณาในการประกอบกิจการตลาด หรือ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรื่องเสร็จที่ 15/2564 แนวทางการพิจารณาในการประกอบกิจการตลาด หรือ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

26
มกราคม
2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
26.01.2564
ติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพื้นที่ โครงการพระราชดำริฯ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลนาทม ติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ตำบลดอนเตยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมประเด็น สุขาภิบาลอาหาร น้ำอุปโภค-บริโภค ห้องน้ำ-ห้องส้วม รวมถึงสิ่งแวดล้อมทั่วไปในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก รำไพ งิ้วไชยราช ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

โภชนาการ
10.10.2563
ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 01
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero