(ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)
 
(สำนักโภชนาการ)
 
(ศูนย์อนามัยที่ 5)
 
(ศูนย์อนามัยที่ 5)
 
(ศูนย์อนามัยที่ 10)
 
(สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
 
(กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
 
(สำนักงานเลขานุการกรม)
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข