คุณกำลังมองหาอะไร?

ระวัติ CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย

นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย

Box Image 0 About Hero 0

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2541 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2547 ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  • พ.ศ. 2547 ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์
  • พ.ศ. 2554 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

  • พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง สสจ.ลพบุรี
  • พ.ศ. 2557 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ลพบุรี
  • พ.ศ. 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
  • พ.ศ. 2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • พ.ศ. 2564 รองอธิบดีกรมอนามัย